Контролно измервателни прибори и автоматика

  • Диагностика, системни огледи и ремонт по цялата електрическа уредба, съоръжения и елементи от нея, а също така и при монтаж и пускане на нови такива;
  • Контролиране на контролно-измервателните уреди, електротехническите и енергийни прибори, използвани в производството;
  • Анализиране на причините за аварии и престои на оборудването и предлага действия за предотвратяването им;
  • Приемане и изпитание на ел. съоръженията;
  • Поддържане оборудването и инструментите в добро техническо и хигиенно състояние;
  • Ремонт и реконструкция на електронни автоматизирани съоръжения .

Галерия