Сондажи

Водоснабдителни сондажи за жилищно и промишлено водоснабдяване.

Изграждането и в последствие функционирането на един сондаж, се определя и зависи от хидрогеоложкия строеж в дадения терен. Спрямо условията се налагат добре планирани и изпълнени коректно и отговорно действия, за да е резултата задоволителен и за двете страни.

Цената на услугата е строго определяща в зависимост от нуждите на клиента. Тя варира според:

 • местоположение (район, разстояние, пластова характеристика);
 • затръбяване (тръби и техният вид, диаметър, качество);
 • полагане на гравийна засипка (вид, размер, количество);
 • водочерпене и почистване (според района е различно);
 • регистрация/озаконяване;

Цената варира според условията от 80лв. до 160лв на линеен метър.

Спецификации и транспорт на машините, сондата, обслужващите машини, материалите необходими за сондиране след това полагане на висококачествени ПВЦ сондажни тръби, гравийна засипка от речен фракция ¾ до необходимост, изчистване с еърлифт както и химични вещества и свойства до готовност за пускане на помпа.
Изчистване на работната площадка.
Разполагаме с машини и квалифициран персонал, подхоящ за работа на различни терени.

ЕЪРЛИФТ

Ако сондажът, който имате е намалил дебита си или дори е пресъхнал изцяло, еърлифт по-чистването ще помогне за възвръщане на количеството изпомпвана вода.

РЕМОНТ НА СОНДАЖ

Почистване на сондаж, водочерпене, авария с потопяема помпа, възстановяване на дебит и проблеми от всякакво естество.
Цената е според задачата и труднотта.

СЪДЕЙСТВИЕ

 • За изготвяне на геоложки доклад.
 • Съвместна работа и свързване с подходящи специалисти в дадена област.
 • Регистрация на сондажните кладенци,
 • Издаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения и водовземане на студени и минерални води.
 • Акредитирано пробовземане и анализ по Наредба 1 за проучването, ползването и опазването на подземните води.
 • Издаване на разрешителни за водовземане от повърхностни води и ползване на водни обекти.

Документите за разрешително за изграждане и водовземане на вода е в зависимост от целите на водоползването – питейно, промишлено или за напояване.
Както и за физическо или юредическо лице е нужно озаконяването.